Đề thi chọn hsg tỉnh gialai năm học 2004-2005

 Đề bai                         

Bµi 1:  (3 ®iÓm)  T×m tÊt c¶ c¸c cÆp sè tù nhiªn (x; y) tho¶ m·n:  \frac{x+y}{x^2-xy+y^2}=\frac{2}{5}.                                                               

Bµi 2:  (4 ®iÓm)  Gi¶i phư­¬ng tr×nh :

\sqrt[3]{1945x+1975}+\sqrt[3]{60x+15}+\sqrt[3]{15-x}-\sqrt[3]{2004x+2005}=0.       

Bµi 3:  (4 ®iÓm)  Cho tam gi¸c ABC. Chøng minh r»ng:

 \sin3A+\sin3B+\sin3C\le\frac{3\sqrt{2}}{2}. Khi nµo dÊu ®¼ng thøc x¶y ra ?

Bµi 4:  (4 ®iÓm) Cho day số   (u_{n})   xac định như sau: \left \{ \begin{array}{l} u_{n+1}=(u_n)^2-2(u_n-1)^2 \\ u_1=\frac{2005}{2004}\\ \end{array} \right.              

Chøng minh r»ng d·y sè cã giíi h¹n khi n t¨ng v« h¹n vµ t×m giíi h¹n ®ã.

Bµi 5: (5 ®iÓm)   XÐt c¸c tam gi¸c ABC cã chu vi b»ng 2005 vµ I lµ t©m ®ư­êng trßn néi tiÕp  tam gi¸c. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña tÝch IA. IB. IC.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: